Όραμα - Αποστολή - Στρατηγικοί Στόχοι - Πολιτική Ποιότητας

Με γνώμονα την αποστολή των ΑΕΙ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 4 Ν. 4009/2011, το όραμα, η αποστολή και οι στρατηγικοί στόχοι του ΑΠΘ προσδιορίζονται από το Συμβούλιο, τον Πρύτανη (και τους Αναπληρωτές Πρύτανη), την Επιτροπή Κοσμητόρων και με την υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ, ως εξής: