Προπτυχιακές Σπουδές

Στο Α.Π.Θ. προσφέρονται 42 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους.
Η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα, δέκα εξάμηνα και Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, δώδεκα εξάμηνα σπουδών.
 
Ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα προγράμματα (εκτός από τις κατατάξεις πτυχιούχων) ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο και κατατίθενται οι αντίστοιχες αιτήσεις εισαγωγής.