Πρυτανικές Αρχές

Πρύτανης: Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου

τηλ. +30 2310 996703, +30 2310 996715, +30 2310 996728

 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

τηλ. +30 2310 996726, +30 2310 996709 

 

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας

τηλ +30 2310 996711, +30 2310 996716

 

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων: Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης

τηλ. +30 2310 996712, +30 2310 996713

 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης: Αν. Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης

τηλ. +30 2310 996826, +30 2310996848 , +30 2310 995140 (ΕΛΚΕ)